top of page

מהו הטיפול הקיומי?

 "החיים אינם בעיה שצריכה לבוא על פתרונה, אלא מציאות שבה צריך להתנסות"

סרן קירקגור 

Wooden Frame Window

רבות מהמורכבויות האנושיות נובעות מאמונות שיש לאדם ביחס לעצמו, לאחרים, לעולם ולמקומו בו. הן קשורות לרצונות, לבחירות, לאחריות, לערכים, למשמעות ולתכלית.הטיפול הקיומי מסייע להתמודד עם החיים מתוך הבנה מעמיקה שלהם, תוך שהוא מראה לכל אדם באשר הוא את האפשרויות הנוספות של קיומו.במצבי גבול, בסיטואציות משבריות, בדילמות קיומיות, אנו זקוקים לדיאלוג, לשיח מעמיק שיאפשר לנו לגבש את פילוסופית החיים האישית שלנו ולהתמודד עם אתגרי הקיום.האקזיסטנציאליזם שזור קשר הדוק בתרבות המודרנית של חיינו. אנו עסוקים בחרדות הקיומיות שלנו, בפחד מהאחריות והמחויבות שלצד הבחירה.אנו מודעים לרגעים בהם אנו בהונאה עצמית ובעקבות הקורונה העולמית מרגישים חסרי שליטה יותר מתמיד. אנשים רבים משתמשים במושג אותנטיות ,בכמיהה שלהם לקיים חיים אותנטיים ובחיפוש שלהם למשמעות.האקזיסטנציאליזם אינו פתרון קסם. הוא מבליט בפנינו עד כמה הקיום האנושי קשה אך לצד זה מראה לנו גם כמה רבות האפשרויות שלנו. הוא מבקש מאיתנו להתבונן על העולם בעיניים פקוחות ונותן בידינו את הכוח לעצב את האדם שנרצה להיות. התשובות למשמעות חיינו מצויות בנו. עלינו להתגבר על החרדה שבחוויית העולם כזמני וארעי ולקבל את הקיום שלנו כחלק ממנו.

bottom of page